Oberta la convocatòria del Premi Participa a l’Escola 2018

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència vol reconèixer la tasca de les comunitats educatives a l'hora de cercar fórmules per a animar l'alumnat a fer seva l'escola premiant les experiències que hi fomentin la participació.

S'adreça als centres de primària o secundària ubicats en territori català que hagin dut a terme experiències de participació a l’escola que contribueixin a l’apoderament dels i les alumnes en la gestió i la vida dels centres.

El Premi té dues modalitats: una per a escoles ubicades en municipis de fins a 20.000 habitants, i una altra per a escoles ubicades en municipis de més de 20.000 habitants.
El centre guanyador del Premi, en cadascuna de les dues modalitats, rebrà un diploma de reconeixement pel projecte desenvolupat i un import màxim de 5.500 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2018.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant un model normalitzat des de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) o presencialment al registre de la Sub-direcció General de Qualitat Democràtica (c/Tapineria, 10, 5a planta, 08002 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Trobareu tota la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7569/1662212.pdf

I al web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premi-Participa-a-lEscola