CREDA

Centre de recursos educatius per a deficients auditius
a8910009@xtec.cat

El Centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) Comarques IV , és un Servei Educatiu Específic del Departament d’Educació. És un òrgan de suport als centres docents per tal que la tasca de mestres i professors s’adeqüi a les necessitats educatives dels alumnes amb disminucions auditives greus i permanents i als alumnes amb greus trastorns de llenguatge.

La seu central del CREDA C. IV és a Vilanova i la Geltrú, però l’àmbit territorial d’actuació del servei són les comarques del Garraf, Alt Penedès i la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
És un Servei multidisciplinar format per logopedes, psicopedagoga i audioprotessita, el CREDA C. IV conta, en aquests moments, amb 26 professionals.
El CREDA s’organitza pedagògicament en tres unitats:

- Unitat de valoració i orientació, encarregada de valorar psicològicament, pedagògica i audioprotètica als alumnes amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge i orientar a les seves famílies.
- Unitat de seguiment, que dona atenció directa als alumnes amb greus dificultats d’audició i llenguatge, orientació a les seves famílies i assessorament als professionals dels centres on estan escolaritzats.
- Unitat de tecnologia, actualització i formació, que gestiona i mantén l’actualització de les TAC i del fons documental i gestiona i coordina la formació i assessorament a centres i professorat i la formació que rebem.
Destinataris

- Alumnes amb significatives dificultats per accedir als aprenentatges escolars derivades de deficiències auditives greus i permanents o d’altres situacions de retards o trastorns de la comunicació i el llenguatge. En cas de deficiència auditiva s’intervé des del moment en que es detecta la pèrdua, entre 0 i 18 anys. En els casos de trastorn de llenguatge s’intervé en alumnes en edat escolar, prioritàriament entre segon cicle d’educació infantil i cicle inicial.
- Les famílies amb fills d’aquestes característiques.
- Els centres educatius : Mestres, professors i altres professionals que intervenen en el procés educatiu d’aquests alumnes.
- Altres serveis educatius del nostre àmbit territorial d’intervenció.

Funcions

- Identificació i avaluació de les necessitats dels alumnes amb deficiència auditiva o amb trastorn de llenguatge en col·laboració amb els EAP.
- Valoració, control i seguiment periòdic de la pèrdua auditiva i de l’adaptació protètica dels alumnes.
- Valoració i seguiment de l’evolució psicopedagògica i lingüística de l’alumne
- Atenció a l’alumnat amb deficiències auditives i amb trastorns de llenguatge.
- Acollida i orientació a les famílies d’aquests alumnes.
- Assessorament als centres docents sobre ajuts tècnics, criteris d’adaptació curricular i estratègies metodològiques que facilitin l’atenció als alumnes.
- Elaboració de materials educatius adaptats a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorn de llenguatge.
- Catalogació de recursos educatius adreçats al treball logopèdic.
- Participació, com a formadors, en activitats del pla de formació de les zones.
On s’atenen els alumnes?

Als centres on estan escolaritzats, és a dir dins el context natural de l’escola, tenint en compte els recursos propis del centre i aportant recursos tècnics específics del CREDA. En el cas d’infants amb dèficit auditiu que no estiguin escolaritzats, l’atenció es realitza a la seu de les diferents zones.

Horari del servei (permanència i atenció itinerant a centres)

Dilluns a dijous de 9-14h i de 15-17h

Divendres de 9-14h

938153733

ENLLAÇ ESPAI WEB CREDA