ELIC

Equip Llengua i Interculturalitat i Cohesió Social

Els Equips d'assessorament de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social es van crear l’any 2004 i estan integrats a la xarxa dels Serveis Educatius de Zona del Departament d'Ensenyament.
L’Equip LIC fa tasques d’assessorament, formació i acompanyament als centres docents públics i concertats i al professorat de les diferents etapes educatives sobre els tres eixos LIC

 • Llengües
  Assessorar els centres docents i acompanyar en la formació del professorat per tal de consolidar la llengua catalana com a eina de cohesió social en el marc d’un projecte d’escola plurilingüe.
  Facilitar recursos i estratègies perquè l’alumnat assoleixi una bona competència comunicativa en llengua catalana, d’acord amb els objectius que estableix el currículum.
  Assessorar al professorat en l’actualització de les metodologies innovadores, les estratègies i els recursos didàctics inclusius en l’ensenyament de les llengües per tal d’afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat .
  Interculturalitat
  Col•laborar, impulsar i donar suport a totes les iniciatives que reconeguin els valors de la diversitat cultural i lingüística de l’alumnat i les seves famílies.
  Aportar recursos per facilitar la tasca del professorat i dels centres en el tractament de la diversitat cultural i lingüística.
  Assessorar i aportar recursos al professorat per a l’atenció de l’alumnat nouvingut a l’Aula d’Acollida i a l’Aula Ordinària.
  Cohesió Social
  Assessorar i col•laborar amb el professorat i els centres per garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.
  Donar suport als centres en l’actualització i desplegament del Projecte de Convivència.
  Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat per evitar qualsevol tipus de marginació.
  Participar en la planificació, gestió, difusió i avaluació de les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes – St. Pere de Ribes- com a eina per afavorir la cohesió social, tot facilitant la vinculació entre els centres i el seu entorn.

Adreces d’interès:
http://www.xtec.es/lic/
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura

EQUIP
Carmina Carbó Ferrer     mcarbo8@xtec.cat
Josep Sánchez Morillo     jsanch40@xtec.cat

CONTACTE
Tel. 93 815 94 34 ext. 4