EAP B08-Garraf

EAP B-08 Garraf - Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica

a8900252@xtec.cat

L'EAP del Garraf és un servei educatiu de composició multidisciplinar que dóna suport als centres docents. La seva intervenció s’adreça als professionals del centre, a l’alumnat i a les seves famílies, per tal de col•laborar a oferir resposta educativa més adequada a les necessitats dels alumnes, especialment d’aquells que presenten més dificultats en el procés d’aprenentatge.

Funcions

Entre d’altres, té assignades les funcions següents:
- Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col•laboració amb el professorat, especialistes i serveis específics.
- Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
- Col•laboració amb els serveis socials i sanitaris de la comarca, per tal d’oferir una atenció coordinada a l’alumnat i les famílies que ho necessitin.
- Aportació de suport i de criteris tècnics i psicopedagògics a altres òrgans de l’administració educativa.

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i

Dimarts i dijous de 15.30-18h

(prèvia cita telefònica)